ජූලි මස 31 වන දින මහනුවරින් පටන්ගෙන මහනුවර සිට කොළඹ දක්වා ඇඳෙන සයිටම් විරෝධී සිසු ජන රැළිය අද හවස 3.00 ට කොළඹට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

ඔබේ සහයත් එයට එකතු කරන්න.

පවත්නා අවස්ථාව ස්වභාවිකත්වයක් නොවේ කියනා පණිවිඩය රැගෙන එන්න.

 

20429704_1174339772671254_6660480388873490646_n

Advertisements