පාර්ශවීය, දකුණේ-සිංහල, සංස්කෘතික-වාමවාදී, රූපමය සටහනක්

IMG_7957-02

IMG_7964-03

IMG_8235-02

IMG_8193-03

IMG_8238-04

ඡායාරූප සටහන –

උදිත චිරන්ත ඒකනායක

 

 

 

***

Advertisements