පසුගිය නොවැම්බර් 7 වෙනිදා නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි සහ ජානක වංශපුර අතර ඇති වූ සංවාදයේ වීඩියෝ ගොණුවයි මේ. සංවාදයට සම්බන්ධ පසුබිම් තොරතුරු මෙතැනින්.

 

 

 

***

Advertisements